Zásady ochrany osobných údajov na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.

Našej spoločností záleží na ochrane súkromia každého jednotlivca, ktorý navštívi naše webové stránky. Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj len „Zásady ochrany osobných údajov“) Vám poskytnú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vás informujeme o tom:

Kto sme a ako nás môžete kontaktovať

Na koho sa vzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov

Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako ich získavame

Ako používame Vaše osobné údaje a aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje a prečo

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

Ako prenášame Vaše osobné údaje mimo Európskej únie

Aké sú Vaše práva a ako si ich môžete uplatniť

 

KTO SME A AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Ak nie je ďalej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme my: T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, Bratislava 821 09, IČO: 35 874 546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 3260/ B (ďalej označený aj ako „T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.“, „naša spoločnosť“, „my“)

Spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. je výhradný dovozca vozidiel, dielov a príslušenstva továrenskej značky Volvo v Slovenskej republike.

Kontaktná osoba našej spoločnosti: V prípade, ak máte otázky, či podnety týkajúce sa používania Vašich osobných údajov spôsobom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, môžete kontaktovať nášho zodpovedného pracovníka pre ochranu osobných údajov prostredníctvom nasledovnej e-mailovej adresy, pričom predmetu správy prosím uveďte, že ide o Vaše práva na ochranu údajov: oou@topautoslovakia.sk

Ak nie ste spokojní s používaním Vašich osobných údajov a chcete podať sťažnosť týkajúcu sa ochrany údajov, kontaktujte nás priamo na tejto e-mailovej adrese: oou@topautoslovakia.sk

 

NA KOHO A KTORÉ WEBOVÉ STRÁNKY SA VZŤAHUJÚ TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webové stránky so sídlom v Slovenskej republike, prevádzkované spoločnosťou T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., konkrétne na webové stránky www.najbezpecnejsieauto.sk. Vezmite prosím na vedomie, že tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na iné webové stránky prezentujúce továrenskú značku motorových vozidiel Volvo, ich náhradných dielov, či príslušenstva a tieto stránky môžu kontrolovať iné subjekty konajúce v mene značky Volvo, ktoré nie sú nijakým spôsobom prepojené so spoločnosťou T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. Takéto webové stránky sa riadia  samostatnými a odlišnými podmienkami používania webovej stránky a zásadami ochrany osobných údajov Odporúčame Vám, aby ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov týchto subjektov kliknutím na link umiestnený spravidla na konci webovej stránky, ktorú navštívite a prečítali si príslušné zásady ochrany osobných údajov.

Naša webová stránka môže tiež obsahovať odkazy na iné webové stránky prevádzkované inými spoločnosťami, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na tieto iné webové stránky, a preto Vám odporúčame, aby ste si prečítali ich vyhlásenia alebo iné informácie o ochrane osobných údajov. Nenesieme zodpovednosť za zásady ochrany osobných údajov a praktiky iných webových stránok a aplikácií (aj keď k nim pristupujete prostredníctvom nami poskytnutých odkazov) a odkazy na tieto webové stránky poskytujeme výlučne z informačných dôvodov a pre Vaše pohodlie. Výslovne odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah, praktiky v oblasti ochrany osobných údajov a podmienky používania a neposkytujeme žiadne potvrdenia, vyhlásenia ani prísľuby týkajúce sa ich presnosti, obsahu alebo úplnosti

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá navštívi webové stránky našej spoločnosti, a to bez ohľadu na to, či si len prezerá obsah webovej stránky, alebo  nakupuje, alebo má záujem nakupovať tovary ponúkané našou spoločnosťou, resp. využíva alebo má záujem využívať služby poskytované našou spoločnosťou (ďalej aj len „zákazník“ alebo „potenciálny zákazník“), prípadne na akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka alebo potenciálneho zákazníka.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A AKO ICH ZÍSKAVAME

Osobné údaje získané priamo od Vás

Naše webové stránky primárne slúžia ako informačné portály, ktoré Vám majú poskytnúť lepší prehľad o vozidlách, výrobkoch a službách. Okrem toho však používame aj niekoľko funkcií webových stránok, ktoré môžu zhromažďovať niektoré Vaše osobné údaje, napríklad osobné údaje technickej povahy získavame zo zariadení, ktoré používate na prístup k našim webovým stránkam a zo súborov cookie, napríklad informácie o tom, čo si prezeráte online, kde a kedy. Rovnako ako väčšina iných webových stránok, naša technológia nám dáva vedieť, kedy a ako používate naše webové stránky, napríklad keď ste vyplnili formulár za účelom kontaktovania, či adresovania požiadaviek našej spoločnosti, či sa prihlásili pre odber noviniek. Zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytujete pri používaní našich webových stránok, napríklad keď zadávate informácie do online formulárov alebo dátových polí na našich webových stránkach. Zároveň od vás môžeme získavať informácie aj prostredníctvom iných online prostriedkov, napríklad ak pridávate komentáre na našich stránkach sociálnych médií. Ide o informácie, ktoré sú pre Vás viditeľné, a môžu zahŕňať vaše meno a priezvisko, kontaktné údaje (napr. e-mail, korešpondenčnú adresu a číslo telefónu/mobilného telefónu), údaje o kreditnej karte/platobné údaje, údaje z vodičského preukazu, údaje týkajúce sa vozidla a všeobecné informácie, o ktoré sa s nami rozhodnete podeliť, ako napríklad Vaše skúsenosti s produktmi a službami, ktoré ponúka spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. Niektoré Vaše osobné údaje môžeme od Vás získať v prípade, ak prejavíte záujem o tovar či služby ponúkané našou spoločnosťou.

Vaše osobné údaje môžeme od Vás získavať najmä nasledovnými spôsobmi:

Osobné údaje získané z iných zdrojov

 

AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÝ JE PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vás chceme informovať o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

Účel spracúvania osobných údajov

 

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

 

Správa Vašich žiadostí

 

Zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje v prípade, ak navštívite našu webstránku a vyplnením niektorého z on-line formulárov zverejnených na webstránke nás požiadate napr. o predloženie cenovej ponuky alebo o poskytnutie služby, požiadate o brožúru, zaregistrujete sa na „odber noviniek“ alebo zadáte svoje údaje do niektorého iného formulára alebo dátového poľa na webovej stránke. Následne takto získané osobné údaje môžeme zdieľať s autorizovaným predajcom alebo autorizovaným servisom, aby sme mohli vyhovieť Vašej požiadavke. Okrem toho budeme spracúvať Vaše osobné údaje v súvislosti s poskytovaním a zachovávaním Vášho osobného zážitku z webovej stránky.

 

 

Oprávnený záujem na prevádzkovaní efektívnych služieb prostredníctvom webových stránok.

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

 

 

 

Údržba a podpora používania webových stránok

 

Keď používate naše online služby, ktoré sa môžu riadiť aj našimi stanovenými online všeobecnými podmienkami (napríklad účasť na zlosovaniach a v spotrebiteľských súťažiach), my a tretie strany, ktorým to povolíme, budeme spracúvať Vaše osobné údaje viacerými spôsobmi, ktoré podporia naše služby poskytované cez webové stránky. To môže zahŕňať napríklad tieto aktivity:  potvrdenie identity, akékoľvek kontroly podvodov a správnosti údajov, správa zlosovaní, súťaží, ponuky členstva, prieskumy a iné propagačné aktivity, akékoľvek platobné procesy, podpora zákazníkov a akákoľvek komunikácia týkajúca sa poskytovaných služieb.

 

 

 

Oprávnený záujem na prevádzkovaní efektívnych služieb prostredníctvom webových stránok

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

 

 

 

Marketingové aktivity

 

Aby ste mali zabezpečený priamy prístup k relevantným informáciám týkajúcich sa vlastníctva vozidla, jeho servisu, ako aj kampaní, ponúk, či vernostných programov, spracúvame Vaše osobné údaje na marketingové účely. Môžeme Vám predkladať informácie o ponuke tovarov alebo služieb, novinkách, zľavových akciách, kampaniach, vernostných programoch či výhodných ponukách. V tejto súvislosti môžeme spracúvať aj Vaše prípadné odpovede a reakcie na adresovanú marketingovú komunikáciu, údaje o Vašej nákupnej histórii, a to na štatistické účely a tiež na vykonávanie profilovania, aby ste mohli dostávať relevantnú a kvalitnú marketingovú komunikáciu a za účelom zlepšenia svojej marketingovej komunikácie. Môžeme využívať profilovanie, ako aj vykonávať činnosti prieskumu a analýzy na to, aby sme mohli formovať naše marketingové stratégie, lepšie pochopiť našich zákazníkov a návštevníkov;  podporiť reklamu na našich webových stránkach a ešte vylepšiť informácie, funkcie a služby, ktoré poskytujeme na našich webových stránkach.

 

Môžeme Vás požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so zasielaním marketingovej komunikácie elektronickou formou (napr. prostredníctvom e-mailu, SMS a pod.) a Vaše osobné údaje týkajúce sa elektronickej marketingovej komunikácie môžeme zdieľať našou sieťou nezávislých tretích strán, ak na to poskytnete svoj súhlas.

 

 

 

Súhlas dotknutej osoby

(čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia)

 

V prípade, že získavame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, svoj súhlas s používaním Vašich osobných údajov niektorým z týchto spôsobov môžete kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete nižšie v časti „Aké sú Vaše práva a ako si ich môžete uplatniť“.

 

Prieskum spokojnosti

 

Vaše osobné údaje môžeme využívať za účelom vykonávania prieskumov spokojnosti, t. j. aby sme Vás mohli kontaktovať za účelom zisťovania spokojnosti s dodanými tovarmi alebo službami.

 

 

Oprávnený záujem na rozvoji a podpore podnikateľskej a obchodnej činnosti našej spoločnosti, udržaní a rozvoji obchodnej stratégie a konkurencieschopnosti

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

 

   Servisná komunikácia

 

Vaše osobné údaje môžeme využívať za účelom kontaktovania resp. informovania majiteľov vybraných motorových vozidiel o bezpečnostných servisných akciách – zvolávacích akciách.

 

 

Ochrana životne dôležitých záujmov dotknutých osôb alebo iných fyzických osôb

(čl. 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia)

 

Oprávnený záujem

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

 

 

Vybavovanie podnetov, sťažností a reklamácii

 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať, aby sme sa mohli podieľať na riešení Vašich reklamácií, sťažností, žiadostí, či podnetov, uplatňovaní práv a právnych nárokov, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi alebo službami.

 

 

Oprávnený záujem na riešení a vybavovaní podnetov, sťažností, reklamácii a uplatňovaní práv a právnych nárokov

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

 

Správa a plnenie požiadaviek vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov

 

Na správu a plnenie žiadostí a požiadaviek, dodržiavanie alebo obhajovanie zákonných práv alebo na prevenciu/odhalenie trestných činov (napríklad, ak je to potrebné na poskytnutie súčinnosti správnym orgánom, iným orgánom verejnej moci alebo orgánom činným v trestnom konaní).

 

 

Oprávnený záujem na dodržiavaní a plnení povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane poskytnutia súčinnosti a informácií orgánom verejnej moci a správy

(čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

 

Splnenie zákonnej povinnosti

(čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia)

 

KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A PREČO

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:

Vo vzťahu k našim poskytovateľom služieb sme zaviedli bezpečnostné opatrenia, ktoré zaručujú bezpečné uchovávanie Vašich osobných údajov a ich používanie v súlade s účelmi stanovenými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Od všetkých poskytovateľov služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na poskytovanie služieb.

Informácie o subjektoch, s ktorými môžeme zdieľať Vaše osobné údaje

Sieť nezávislých tretích strán spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.

Spolupracujeme s rôznymi nezávislými tretími stranami, napríklad s našou maloobchodnou sieťou, poskytovateľmi úverových produktov, poskytovateľmi poistenia, zmluvnými poskytovateľmi náhradných vozidiel.  Týmto subjektom môžete poskytnúť osobné údaje priamo vy (napríklad, ak ich kontaktujete telefonicky alebo e-mailom alebo prostredníctvom ich webových stránok) alebo v prípade, kde je to vhodné, s nimi môžeme zdieľať Vaše osobné údaje, aby sme im poskytli podporu pri riešení Vašich otázok alebo iných požiadaviek na poskytnutie služieb.

V prípade, ak použijete SK webové stránky na účely vyhľadania kontaktov na členov našej siete autorizovaných predajcov a autorizovaných servisov, títo sú (s výnimkou prípadov, ak je výslovne uvedené inak), samostatné právne a obchodné subjekty, bez prepojenia s T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.  Akýkoľvek kontakt, ktorý s nim nadviažete (napríklad telefonicky alebo zaslaním e-mailu) a akékoľvek údaje, ktoré im poskytnete pri používaní ich webových stránok, budú pod ich kontrolou, nie pod kontrolou spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. Ak máte otázky týkajúce sa používania Vašich osobných údajov tretími stranami (napr. predajcom, dovozcom, poskytovateľom úveru, zmluvným poskytovateľom náhradných vozidiel alebo servisom), odporúčame, aby ste priamo kontaktovali príslušné subjekty.

Našu maloobchodnú sieť môžete vo všeobecnosti identifikovať pomocou funkcie „vyhľadať predajcu“ na našich webových stránkach. Môžete ich vyhľadávať podľa mena, lokality alebo PSČ. Úplný zoznam všetkých autorizovaných predajcov a autorizovaných servisov je dostupný tu.

Poskytovatelia služieb

Na podporu nášho podnikania a našej obchodnej činnosti využívame viacero poskytovateľov služieb, pričom títo poskytovatelia služieb môžu mať prístup k našim systémom a údajom, aby nám alebo vo Váš prospech mohli poskytovať služby, napríklad spracovatelia platieb, poskytovatelia webhostingových služieb, správa IT zariadení, výpočtovej techniky, serverovej infraštruktúry, podporné služby marketingu a digitálnej reklamy, služby pre zákazníkov a správa vzťahov so zákazníkmi, odborníci na služby a systémy, analytická podpora webových stránok, lodná doprava zásielok z internetového obchodu, dodávky a podpora pre podujatia a zážitky, organizovanie prieskumov spokojnosti zákazníkov.

Štátne orgány, orgány verejnej moci a správy, orgány činné v trestnom konaní a regulačné orgány

Príležitostne môže polícia, iné orgány činné v trestom konaní a regulačné orgány požadovať osobné údaje, napríklad na účely predchádzania alebo odhalenia trestných činov, prípadne na účely zadržania alebo stíhania páchateľov. Iným orgánom verejnej moci a správy môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a po dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov. V prípade, ak ste poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, resp. do odvolania Vášho súhlasu. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania plnenia našich zákonných povinností resp. preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

AKO PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE MIMO EURÓPSKEJ ÚNIE

T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. používa servery umiestnené v rámci EÚ. Osobné údaje získané z webových stránok alebo v dôsledku ich používania však môžeme zdieľať s poskytovateľmi služieb alebo spoločnosťami skupiny sídliacimi mimo EÚ, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely. V takom prípade uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, aby sme zvýšili ochranu údajov, ktorá sa vzťahuje na takýto prenos osobných údajov. To zahŕňa posúdenie, či príslušná tretia krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany, prípadne použitie štandardných doložiek o ochrane údajov schválených Európskou komisiou a prípadne posúdenie certifikácie „Privacy Shield“ (Štít na ochranu osobných údajov) pre subjekty sídliace v USA.

Ak sa spoločnosť T.O.P. AUTO Slovakia, a.s. rozhodne zdieľať osobné údaje s treťou stranou sídliacou mimo EÚ, v záujme zabezpečenia primeraného prenosu týchto údajov posudzuje najmä používanie opatrení, ako napríklad opatrení na podporu primeraného prenosu osobných údajov, schválených Európskou komisiou. V rámci skupiny máme spoločnosti a využívame dodávateľov sídliacich v krajinách inde vo svete. S cieľom zabezpečiť pri týchto prenosoch súlad s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov budeme používať mechanizmy prenosu údajov schválené Európskou komisiou, ako je napríklad používanie štandardných zmluvných doložiek o ochrane údajov schválených Komisiou. Vo vhodných prípadoch posudzujeme aj to, či sa poskytovateľ vie preukázať záväznými vnútropodnikovými pravidlami. (Záväzné vnútropodnikové pravidlá predstavujú mechanizmus na ochranu údajov uznávaný Nariadením, ktorý zabezpečuje primeraný prenos osobných údajov). Môžeme spolupracovať s poskytovateľmi, ktorí sa vedia preukázať certifikátom „Privacy Shield“.

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ

V súvislosti so svojimi osobnými údajmi máte okrem iného právo odvolať poskytnutý súhlas, byť informovaný a mať prístup k svojim osobným údajom, opraviť alebo doplniť nepresné údaje a za niektorých okolností právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, požadovať ich vymazanie, namietať voči ich spracúvaniu alebo požadovať ich prenos ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Ak ste nám poskytli súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ako aj na účely elektronickej marketingovej komunikácie, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Napríklad stačí použiť dostupné možnosti na zrušenie odberu, ktoré sú súčasťou e-mailovej marketingovej komunikácie, ktorú vám posielame. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, namietať voči ich spracovaniu, požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, obmedzenie alebo ukončenie spracúvania údajov alebo ich vymazanie. Ak nás požiadate o vymazanie údajov alebo ukončenie ich spracúvania, nie vždy budeme povinní tak urobiť. V takom prípade vám poskytneme príslušné vysvetlenie.

Za určitých okolností nás môžete požiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v použiteľnom elektronickom (štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom) formáte a preniesli ich tretej strane (právo na prenosnosť údajov). Toto právo máte len za určitých okolností. Ak ho nemáte, poskytneme Vám príslušné vysvetlenie.

Kontaktné údaje na podanie sťažnosti

Dbáme o to, aby sme poskytovali najvyššiu úroveň zákazníckych služieb. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu s nami potrebujete alebo chcete spojiť v súvislosti so svojimi právami na ochranu údajov, kontaktujte našu kontaktnú osobu spôsobom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov (v časti Kto sme a ako nás môžete kontaktovať).

Ak nie ste spokojní a chcete podať sťažnosť týkajúcu sa ochrany údajov, kontaktujte nás priamo na tejto e-mailovej adrese: oou@topautoslovakia.sk .  V prípade nespokojnosti máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ)

 

ZMENA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Zásad ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.